Protokoll årsstämma 4 maj 2024 ombord MS Trubaduren på en skärgårdstur.

ÅRSSTÄMMA SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2024-05-04

 1. Motet öppnas
 2. Val av stämmoordförande: Magnus Dahlström
 3. Upprättande av röstlängd (närvarande samt fullmakter): 51 ledamöter
 4. Val av två justerare for stämmans protokoll: Lennart Höglund och BertiI Hammargren
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse for försäkringsföreningen ”Sjökaptenernas pensionskassa i Göteborg. understödsförening” samt ”Wilh. R. Lundgrens Minnesfond /donationsfonden”.
 6. Kan vi fastställa balans- och resultaträkningen? Ja
 7. Kan vi besluta om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen? Ja
 8. Kan vi godkänna revisionen samt ansvarsfrihet att styrelseledamöterna? Ja
 9. Val av ny styrtelse
  1. Tva ledamöter till 2027: Bengt Viknander och Joakim Svedung
  2. 2 suppleanter till 2025: Christer Olausson och Otto Eliasson
  3. Ledamot Magnus Dahlström är vald till 2025
  4. Ledamot Peter Nielsen är vald till 2025
  5. Ledamot Andreas Edvall är vald till 2026

Styrelsen utser sedan vid adjungerings-möte ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Se: https://seacapt.se/styrelsen/

 1. Val av revisorer på ett år till
  1. Nuvarande extern revisor Anders Hegmo, Baker Tilly. Omvald
  2. Nuvarande ordinarie revisor Patrik Wikand. Omvald
  3. Nuvarande revisorssuppleanter Linda Svensson samt Peter Hafstrand. Omvalda
 1. Val av två ledamöter i valberedningen: Jan Brügge och Tomas Wahlström. Omvalda
 2. Pensionssumman 2023 uppgick till 569 931 kronor
 3. Tillkännagivande av ansökningar om pensioner: 13 st
 4. Tillkännagivande av avlidna medlemmar: 5 st sedan senaste Hedrades med tyst minut.
 5. Tillkännagivande av nya medlemmar: 5 st sedan senaste årsmötet.
 6. Information om verksamheten sker normalt på höststämman: Kort dragning hölls gällande Bäckaviken (Smedstorp).
 7. Övriga frågor:

Huvudnyckel till NG 13 och 15 bör alltid vara tillgänglig av några i styrelsen eller utsedd person. Fastighetsförvaltarens nu förvarade huvudnycklar ar bara tillgängliga under normal arbetstid. Mitt förslag ar att ställa frågan i en enkät till hyresgästerna om vi tillåter styrelsen att handha huvudnycklar och då påvisa anledningen till att det är bra att huvudnycklar finns till hands i husen. Frågan beredes av styrelsen.

 1. Information om dagens resa och mat och dryck.
 2. Mötet avslutas

Signerat: Peter Nielsen / sekreterare, Bertil Hammargren och Lennart Höglund samt Magnus Dahlström/ordförande

Protokoll årsstämma 20 maj 2023 ombord MS Trubaduren på en skärgårdstur.

ÅRSSTÄMMA SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA

2023-05-20

1. Mötet öppnas

2. Val av stämmoordförande: Jan Brügge

3. Upprättande av röstlängd (närvarande samt ev. fullmakter): 42 st

4. Val av två personer att justera stämmans protokoll: Lennart Höglund och Björn Molin

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsföreningen ”Sjökaptenernas pensionskassa i Göteborg, understödsförening” samt ”Wilh. R. Lundgrens Minnesfond /donationsfonden”.

6. Kan vi fastställa balans- och resultaträkningen? Ja

7. Kan vi besluta om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen? Ja

8. Kan vi godkänna revisionen samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna? Ja

9. Val av ny styrelse.

a. En ledamot till 2026 (Jan Brügge har avsagt sig omval): Andreas Edvall

b. En ledamot till 2026 (Peter Nielsen i tur till omval): Peter Nielsen omvald

c. 2 suppleanter till 2024: Christer Olausson och Otto Eliasson

Ledamot Bengt Viknander är vald till 2024.

Ledamot Joakim Svedung är vald till 2024.

Ledamot Magnus Dahlström är vald till 2025.

Styrelsen utser sedan vid adjungeringsmöte ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

10. Val av revisorer på ett år till 2024.

a. Nuvarande extern revisor Anders Hegmo, Baker Tilly EMK. Omvald

b. Nuvarande ordinarie revisor Patrik Wikand. Omvald

c. Nuvarande revisorssuppleanter Linda Svensson samt Peter Hafstrand. Omvalda

11. Val av två ledamöter i valberedningen: Jan Brügge och Tomas Wahlström

12. Pensionssumman 2022 uppgick till 569 931 kronor

13. Tillkännagivande av ansökningar om pensioner: 6 st nya år 2023

14. Tillkännagivande av avlidna medlemmar: 13 st sedan senaste årsmötet. Hedrades med tyst minut.

15. Tillkännagivande av nya medlemmar: 13 st sedan senaste årsmötet.

16. Information om verksamheten sker normalt på höststämman: Kort dragning hölls gällande Norra Gubberogatan.

17. Övriga frågor

a. På förra årsmötet 2022 informerades det att Göran Malm skall stötta som vicevärd. Hans funktion bör klargöras och meddelas alla hyresgäster internt. Jag antar att fastighetsförvaltaren är eller kommer att bli införstådd med att Göran Malm fungerar som intern vicevärd och kommer att vara den som vi hyresgäster i första hand skall vända oss till om något behöver åtgärdas i

fastigheten: Detta är beslutat och formen för denna roll är ej klar men kommer att definieras och informeras till samtliga hyresgäster.

b. Är hyresförhandlingar på gång eller har föreningen satt nya hyror: Hyreshöjningen för år 2023 blev 1% och skulle ha informerats av SCB. Eventuell hyreshöjning för år 2024 beslutas av styrelsen i höst.

18. Information om dagens resa och mat.

19. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

_____________________ _____________________

Peter Nielsen / sekreterare Jan Brügge / ordförande

_____________________ _____________________

Björn Molin / justeringsman Lennart Höglund / justeringsman

              Protokoll från allmänt möte 22:e september 2022 ombord SS  Marieholm.

 1. 68 medlemmar hälsades välkomna av föreningens ordförande.
 2. Jan Brügge valdes till mötesordförande och Andreas Edvall till mötessekreterare
 3. Till Justeringsmän valdes Lars Ericsson och Henrik Bergdén
 4. Mattias Yttring och Piere Trygg presenterade sig som deltagare för första gången.
 5. Ordföranden Information om historik och vägen till att bli en ”försäkringsförening”. 
 6. Kassören Joakim Svedung Informerade om ekonomin. Det ser bra ut. Investeringsportföljen ligger med relativt låg risk redan innan oron i det allmänna finansiella läget. Pensionskapitalet och utbetalningarna ligger med 4% påslag och ny kalkyl kommer om två år. Joakim redogjorde även kortfattat hur ekonomin är uppdelad mellan föreningen och Stiftelsen som äger Smedstorp/Bäckaviken.
 7. Ledamoten Magnus Dahlström informerade om N. Gubberogatan 13–15. Hissarna är utbytta, nästa år kommer stammarna att relinas. Alla lägenheter är uthyrda och allt fungerar bra. Fastighetspartner har sagt upp avtalet men Magnus och Joakim arbetar på att förnya det. Göran Malm stöttar som vicevärd..
 8. Gällande Smedstorp/Bäckaviken, sekreteraren Peter Nielsen – ej närvarande, meddelar att vi har bytt ut kyl/frys i köket och kylen på nedre våningen. Nu finns det en stor kyl/frys på nedre våningen vilket innebär mer frysförvaring än tidigare. Samt att vi beslutat att undersöka om/hur vi kan sänka elkostnaden.
  Ett tips från Peder Lafqvist var att titta på inställningen på alla element. Några stod på hög värme när han var där sist. Kylen i den nedre stugan är dålig på det sättet att det som står på kyldelens nedersta hylla fryser. På frågan om värdet så har fastigheten Smedstorp 4:1 ett taxeringsvärde på 5 041 000 kr.
 9. Kommande möten 2023. Förslag på preliminära tider är:
  a. Årsmöte lördagen den 20 maj med en skärgårdskryssning
  b. Allmänt möte torsdagen den 5 oktober ombord på SS Marieholm.
 10. Inga övriga frågor
 11. Bengt meddelade att maten inte skulle medföra några överraskningar.
 12. Mötet avslutades.

Göteborg 2022-09-23

Andreas Edvall                     Lars Ericsson                        Henrik Bergdén                    Jan Brügge

Sekreterare                          Justerare                              Justerare                              Ordförande

Nu är vi godkända som en försäkringsförening av Finansinspektionen 22-09-05 och registrerade hos Bolagsverket 22-09-16.

PROTOKOLL.

Andra extrastämman för att godkänna nya stadgar

Måndag 11 juli 2022 kl. 12.00

Plats: Kontoret på N. Gubberogatan 13, Göteborg

Närvarande: 8 medlemmar

 1. Jan Brügge utsågs till stämmoordförande.
 2. Peter Nielsen utsågs till sekreterare.
 3. Magnus Dahlström och Lars Ericsson utsågs till justerare.
 4. Godkändes att kallelsen var utlyst i behörig ordning.
 5. Beslutades enhälligt att, andra gången, anta stadgeförslaget som bifogas.
 6. Beslutades att snarast skicka in protokoll och stadgeförslag till Finansinspektion för godkännande.
 7. Mötet avslutas klockan 12.15

Göteborg 2022-07-11

Sekreterare: Peter Nielsen. /Justeras: Lars Ericsson. / Justeras: Magnus Dahlström. / Ordförande: Jan Brügge.

Protokoll stämma bara för att godkänna nya stadgar. 

Fredag 10 juni 2022 kl. 12.00

Plats: Kontoret 

Närvarande: 7 medlemmar

 1. Jan Brügge utsågs till stämmoordförande.
 2. Peter Nielsen utsågs till sekreterare.
 3. Lars Ericsson och Magnus Dahlström utsågs till justerare.
 4. Godkändes att kallelsen var utlyst i behörig ordning.
 5. Beslutades enhälligt att anta nya stadgeförslaget som bifogas.
 6. Beslutades att snarast kalla till en andra extrastämma den 11 juli kl. 12.00.
 7. Mötet avslutas klockan 12.15.

Göteborg 2022-06-10  Sekreterare Peter Nielsen /  Justeras Magnus Dahlström /Justeras Lars Ericsson / Ordförande Jan Brügge

PROTOKOLL FORTSÄTTNING AV ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2022-05-04

Ombord S/S Marieholm, 32 deltagare

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 1. Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brugge, sekreterare Peter Nielsen, justerare Lars Ericsson och Lennart Höglund
 1. Årsredovisningen
 1. Revisionsberättelserna
 2. Sjökaptenernas pensionskassa i Göteborg, understödsförening
 3. R. Lundgrens Minnesfond
 4. Donationsfonden
 5. Stiftelsen Smedstorp
 1. Godkännande av revisonen samt beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Ja
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja
 1. Val av ny styrelse:
 2. Ledamot Magnus Dahlström omväljs till 2025
 3. Suppleant Christer Olausson omväljs till 2023
 4. Suppleant Andreas Edvall omväljs till 2023
 5. Jan Brügge vald till 2023
 6. Peter Nielsen vald till 2023
 7. Bengt Viknander vald till 2024
 8. Joakim Svedung vald till 2024
 1. Revisorer omväljs på ett år till 2023:
 2. Extern revisor Anders Hegmo, Baker Tilly EMK
 3. Revisor Patrik Wikand
 4. Revisorsuppleant Linda Svensson
 5. Revisorsuppleant Peter Hafstrand
 1. Valberedning väljes: Nuvarande Karl-Olof Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström från styrelsen.
 1. Pensionssumma 2021: Uppgår till 487 985 kr.
 1. Information om dagens mat
 1. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____________________        _____________________

Peter Nielsen / sekreterare               Jan Brügge / ordförande

                    _____________________        _____________________

Lars Ericsson / justeringsman            Lennart Höglund / justeringsman

PROTOKOLL

ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2022-04-09

Närvarande 50 medlemmar ombord på MS Trubaduren

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter Nielsen, justerare Göran Malm och Lennart Höglund
 3. Frågan om mötets kallelse är stadgeenlig: Ja
 4. Då bokslutet inte är klart pga pandemin så utgår alla punkter med ekonomi, revision och val.
 5. Information om:

Nya medlemmar under 2021: 6 st

Nya pensionärer under 2021: 13 st

Avlidna under 2021: 10 st

Vi är 585 medlemmar varav 313 är aktiva och 272 är pensionärer. 71 änkor och inga barn under 18 år. Utöver dessa finns 12 medlemmar med fribrev.

 1. Information om finansinspektionen och framtiden:

Ordförande informerade att inget nytt har framkommit sedan juni 2021.

 1. Information om N. Gubberogatan 13–15:
 2. Dahlström informerade om vad som är på gång i fastigheterna.
 3. Information om Stiftelsen Smedstorp/Bäckaviken: Nielsen informerade om statusen.
 4. Övriga frågor:
 5. Beslut om nytt fortsättningsmöte: 4/5 kl 12:00 på SS Marieholm. Kallelse kommer.
 6. Information om dagens resa och mat
 7. Mötet avslutas

Peter Nielsen/ sekreterare                       Jan Brügge / ordförande

Göran Malm / justeringsman                   Lennart Höglund / justeringsman

PROTOKOLL 2021-09-23

Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening

Skeppsredare Wilh. R. Lundgrens minnes- och donationsfond

Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp

” Sjökaptensföreningen i Göteborg

Föreningsstämma ombord S/S Marieholm

Antal deltagare: 44 st

 

1.                            Föreningsstämman öppnas

2.                            Ordförande för stämman väljs: Jan Brügge

3.                            Sekreterare för stämman väljs: Peter Nielsen

4.                            Två justerare väljs: Lars Blomgren och Lennart Höglund

5.                            Godkännande av kallelsen, som skickades den 6 sept

6.                            Redogörelse för vad som hänt sen sist: Gällande revidering av regelverket kring pensionsföreningar avvaktar vi besked från Finansinspektionen.

7.                            Avlidna medlemmar i år: 7 st

8.                            Nya medlemmar i år: 5 st

9.                            Pensionskassan, pensioner status: Nuvarande pensionsnivå gäller till år 2025. År 2024 utförs utredningen för kommande 5-årsperiod.

10.                         Smedstorp – Bäckaviken status: Fuktproblemet i stora huset är nu åtgärdat genom ny dränering och ventilerande golvkonstruktion. Förslag på införskaffande av industridiskmaskin, styrelsen undersöker möjligheten.

11.                         Norra Gubberogatan 13-15 status: Renovering av hissar, stammar och brandskydd mm är på gång. Förslag att byta koder oftare för att förhindra obehörigt spring i fastigheten.

12.                         Årsmöte 2022. Förslag 9 april. Kallelse kommer innan mötet.

13.                         Övriga frågor

14.                         Kvällens middag

15.                         Föreningsstämman avslutas             

 

Vid protokollet:

 

 

_____________________        _____________________

Peter Nielsen / sekreterare               Jan Brügge / ordförande

 

 

                    _____________________        _____________________

 

Lars Blomgren / justeringsman          Lennart Höglund / justeringsman

 

 

Inlägg 2021-06-19

PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA

1. Mötet öppnas av föreningens ordförande

2. Mötesordförande, sekreterare och justerare utses: Ordf. Jan Brügge, Sekr. Peter Nielsen, Just. Björn Molin

3. Årsredovisningen redovisades.

4. Revisionsberättelserna, dragning av kassör Joakim Svedung:

a. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening

b. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond

c. Donationsfonden

5. Beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Ja

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja

7. Val av ny styrelse:

Bengt Viknander omval till 2024. Joakim Svedung omval till 2024

Suppleant Christer Olausson omval till 2022. Suppleant Andreas Edwall omval till 2022.

Magnus Dahlström vald till 2022. Jan Brügge vald till 2023. Peter Nielsen vald till 2023

8. Val av revisorer:

Omval av auktoriserade revisorn Anders Hegmo samt föreningens revisor Patrik Wikand med suppleanter Linda Svensson och Peter Hafstrand

9. Val av ledamöter till valberedningskommittén:

Omval av Karl Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström, sammankallande från styrelsen

10. Frågan om godkännande av nya stadgar. (Finns att läsa på hemsidan): Ja

11. Frågan om godkännande av verksamhetsplan. (Finns att läsa på hemsidan): Ja

12. Övriga frågor:

· Förvaltningen av Norra Gubberogatan diskuterades och denna kommer att utvärderas under året.

13. Mötet avslutas

Vid protokollet: Peter Nielsen / sekreterare Jan Brügge / ordförande

Björn Molin / justeringsman

Nästa möte för alla medlemmar är nu preliminärt bokat på SS Marieholm den 23 september 2021 klockan18.30

Vi hoppas på detta, (kan ev. ändras till oktober om pandemiläget så fodrar detta.)

 

Inlägg 2021-06-09

Verksamhetsplan

 Inledning

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING bildades under åren 1854 till 1858. Föreningens huvudsakliga syfte skulle vara att verka som en kassa ämnad att understödja dels medlemmarnas efterlämnade änkor och barn, dels medlemmarna själva om de kom i behov av stöd.

Föreningen har under åren fått betydande donationer från skeppsredare och privata.

Numera är det en pensionsförening, under insyn och kontroll av Finansinspektionen, med social gemenskap. Det är endast sjökaptener som är och kan bli medlemmar. Vid gynnsamma ekonomiska förutsättningar för föreningen kan gratifikationer och stöd till sjöfartsanknuta verksamheter utbetalas. Föreningen har ingen begravningskassa.

Förutom kontanta och bundna medel så äger vi två fastigheter med 42 lägenheter och affärslokal på Norra Gubberogatan 13–15 i centrala i Göteborg samt en semesteranläggning i Härryda, ”Stiftelsen Skeppsredare Wilh. R Lundgrens minnesfond Smedstorp” med org. Nr. 802478–2206

Vi arrangerar vanligen två möten per år i samband med årsmöte och föreningsstämma. Dessa möten utgör en stor social faktor för medlemmarna.

All information om föreningen går att läsa på hemsidan www.seacapt.se

Verksamhet

Föreningen utbetalar pension efter minst 20 års inbetalning, vid medlems uppnådda ålder från 60 och senast från 65 år och till livets slut. Finnes änka eller änkemän tar denne över pensionen. Finnes barn, födda inom äktenskapet, som är under 18 år övergår pensionsrätten till barnen tills de uppnått 18 års ålder. Finnes flera barn räknas de som en pensionstagare.

Försäkringsklasser och risker

Föreningen driver försäkringsrörelse genom pensioner till medlemmarna. Föreningen driver försäkringsrörelse endast i Sverige.

Föreningen ska driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen i klassen I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.

Föreningen driver försäkringsrörelse endast i Sverige.

Medlem betalar 600/1200/1800 per år. Pension utbetalas med en summa inklusive ett visst tilläggsbelopp varje år 1 mars.

Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.
För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %.
Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur föreningens kapital utvecklas.

Vart femte år görs en ny beräkning av hur stort tillägg vi kan betala ut i förhållande till föreningens ekonomiska situation, en så kallad försäkringsteknisk utredningen. Utredningen görs av en oberoende Aktuarie och baseras på Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:31. Vid den Senaste Utredningen från 2019 blev resultatet att på grund av det rådande marknadsläget med extremt låga räntor, vilket medför lägre avkastning, samtidigt som kapitalvärdet av våra åtaganden (Pensionsutbetalningar) ökar bör tilläggspensionen sänkas till 4% för att bättre spegla den ekonomiska situationen.

Från 2020 är tilläggspensionen 4%. Medlem som erhåller pension betalar ingen avgift.

Organisation

Föreningens styrelse är ansvarig för löpande verksamhet.

Föreningen styrs på ett ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse. Verksamhetsplanen lever upp till föreskrifterna i 7 kap. föreningsföreskrifterna.  Styrelsen arbetar ideellt emedan kassören arvoderas med timlön, de med betungande uppgifter har fast arvode.

Styrning och intern kontroll

Föreningen följer föreskrifterna i försäkringsrörelselagen. Med beaktande av verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt dess risker anser vi oss uppnått en god intern kontroll inom organisationen och driften av föreningens verksamhet genom de åtgärder som anges i det följande.

Styrelsen beslutar om alla förändringar som avser föreningens verksamhet och organisation, med undantag för sådana förändringar som enligt lag och föreningens stadgar ska beslutas av årsmötet eller föreningsstämman. Det åligger styrelsen att tillse att föreningen styrs på̊ ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Utbetalningar av pensioner, gratial och donationer sköter kassören att utbetalningarna sker till rätt mottagare och att det dras skatt som betalas in till Skatteverket samt sänder ut kontrolluppgifter.

Förmögenheten förvaltas av Handelsbanken tillsammans med kassören och ordföranden. Förvaltningen sker efter försiktighetsprincipen.

Revidering av räkenskaperna och verksamheten sköts av en extern godkänd revisor (BakerTilly) tillsammans med egna revisorer.

Ekonomi

Medel att disponera 2019

Överskottsfonden                                    18 705 642

Pensionsfonden                                       14 544 880

Årets resultat                                           34 357 985

Disposition

Avsättning till pensionsfonden                14 905 775

Balanseras i överskottsfonden                19 452 210

34 357 985

Föreningens hela årsredovisning för 2019 har bifogats.

Försäkringstagare 2019                          

Nya medlemmar                                                                                    12

Avlidna medlemmar                                                                                6

Aktiva medlemmar                                                                              266

Medlemmar som får pension, varav 43 änkor och barn                    338

Summa medlemmar                                                                            610

————————————————————————————————————————–

Angående återförsäkring

Föreningen använder sig inte av återförsäkring

Försäkringstekniska avsättningar

Föreningens försäkringstekniska avsättning uppgick

per den 31 december 2019 till                                                            34 357 985

Hela den tekniska skulden är skuldförd.

Kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav

Av föreningens årsredovisning för 2019 framgår följande

Bundet Eget kapital uppgår till                                                            14 544 880
Balanserade vinster                                                                             18 705 642
Årets resultat uppgår till                                                                         110 7463
Övervärde i tillgångar (orealiserade vinster) uppgår till                                      0

Summa Kapitalbas före avdragsposter                                              34 357 985

Försäkringstekniska avsättningar 5% av ovanstående                        1 717 899
Överskott                                                                                             32 640 086

Göteborg 2021-06-05

Inlägg: 2021-05-19

 Nytt extra årsmöte kommer att hållas digitalt i början av juni 2021.

Kallelse kommer att ske via mail.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inlägg: 2021-04-17

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE  SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA  2021-04-17

Närvarande 17 medlemmar digitalt via ZOOM

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter Nielsen, justerare

  Peder Lafqvist och Lennart Granath.

 3. Frågan om mötets kallelse är stadgeenligt: Ja
 4. Årsredovisningen redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
 5. Revisionsberättelserna redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
  1. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening
  2. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond

  c. Donationsfonden

 6. Beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.
 8. Val av ny styrelse. Valberedningen föreslår:
  Bengt Viknander föreslås omval till 2024
  Joakim Svedung föreslås omval till 2024
  Suppleant Christer Olausson föreslås omval till 2022 Suppleant Andreas Edwall förslås omval till 2022 Magnus Dahlström vald till 2022

  Jan Brügge vald till 2023
  Peter Nielsen vald till 2023
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 9. Val av revisorer Valberedningen föreslår:

  Omval av auktoriserade revisorn Anders Hegmo samt föreningens revisor Patrik Wikand med suppleanter Linda Svensson och Peter Hafstrand
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 10. Val av ledamöter till valberedningskommittén. Förslag:

  Omval av Karl Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström, sammankallande från styrelsen

Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 1. Information om:

  Nya medlemmar under 2020: 5 st
  Nya pensionärer: 12 st
  Avlidna under 2020: 4 st. De uppmärksammas med en tyst minut.
  Pensionssumman 2020 uppgår till 507523 kr fördelat på 340 personer, varav 70 änkor och barn. 590 medlemmar år 2020 varav 320 är aktiva och 270 är pensionärer. Utöver dessa finns 12 medlemmar med fribrev.

 2. Information om Finansinspektionens utredning om att vi skall bli en försäkringsförening.
 3. Frågan om godkännande av nya stadgar: Ja
 4. Frågan om godkännande av verksamhetsplan: Delegeras till styrelsen.
 5. Information om framtiden med Finansinspektionen: Har varit många turer men i nuläget kan vi fortsätta i samma form som befintlig i väntan på ev. lagändring.

16. Information om vår ekonomi i allmänhet: Sänkning av pensionstillägget till 4% efter senaste försäkringstekniska utredningen. I övrigt ingen större förändring av det ek. läget.

17. Information om Stiftelsen Smedstorp: Renovering av golvkonstruktionen påbörjad, beräknas vara klart till midsommar. Vi tittar även på ett digitalt bokningssystem.

18. Information om Norra Gubberogatans fastigheter: Magnus Dahlström och Göran Malm har engagerat sig mycket i fastigheterna. Nya brandluckor, underhållsplan på gång mm.

19. Övriga frågor: Information om ny hemsida (samma adress seacapt.se) med uppdaterad layout mm.

20. Mötet avslutas

Peter Nielsen / sekreterare

Peder Lafqvist / justeringsman

Jan Brügge / ordförande

Lennart Granath / justeringsman