Gamla styrelser

Det började 1885 i Göteborgs hamn

Stiftare

E.J. Elfversson, sjökapten. Flaggnr 1

1885

Lämnade år 1854 segelsjöfarten för att ägna sig åt förverkligandet av en ångbåtslinje längs västkusten.
Han var en av de mest initiativrika personerna under utvecklingen av denna trafik och en av de mest drivande krafterna bakom Marstrands båda ångbåtsrederier.
Stiftade år 1855 Sjökaptensföreningen i Göteborg och var medlem av dess styrelse åren 1855 – 57 och 1861 – 67.

Ordförande

M.F. Leffler, segelsömmaremästare. Flaggnr 2

1855 – 1886

Ansedd som en av Majornas mest dugande män. Var 1855 -72 huvudredare och hälftenägare av två segelfartyg i partrederier.
Var en av stiftarna av Sveriges Ångfartygs Assuransförening år 1872 och var medlem av dess första styrelse. Var ledamot av stadens äldste och sedermera av stadsfullmäktige samt innehavare av många andra förtroendeposter.

J.M. Lagerwall, sjökapten. Flaggnr 401

1887 – 1901

Kapten i Kungl. Flottan. Föreståndare för Navigationsskolan i Göteborg åren 1872 – 1902.
Även ordförande i Nautiska Föreningen 1885 – 1899 och under många år ledamot av stadsfullmäktige

G.D. Kennedy, varvsdisponent, skeppsredare. Flaggnr 50

1902 – 1912

Den siste skeppsbyggaren på det minnesrika Gamla Varvet. En av stadens på sin tid mest kända sjöfartsmän. Huvudredare för en flotta av 7 stora segelfartyg. Han var styrelseordförande i Transatlantic och en av koncernens största finansiärer. Före ordförandeskapet föreningens kassaförvaltare under 29 år.Gynnade föreningen med flera stora donationer.

 

Wilh.R. Lundgren, sjökapten, skeppsredare. Flaggnr 468

1913 – 1914

En av Sveriges största sjöfartsmän. Blev 1901 huvudredare för tramprederiet Nike. Startade år 1904 Sveriges första linjerederi Svenska Sydafrikalinjen och senare även en linje på Australien.
Detta var grunden till Transatlantic som sedan snabbt expanderade. Han var en av grundarna av Sveriges Redareförening och var även dess ordförande. Avled hastigt år 1914 under förberedelser med bildandet av Red. AB Sverige-Nordamerika, sedermera Svenska Amerika Linjen (projektet genomfördes av Dan Broström). Var ledamot av såväl stadsfullmäktige som riksdagens andra kammare. Han är genom Wilh R. Lundgrens Minnesfond föreningens störste donator.

K Borgstedt, sjökapten. Flaggnr 855

1915 – 1918

Hamnkapten och hamnchef i Göteborg åren 1903 – 1918. Ledde enlig utsago hamnverksamheten på ett mycket kraftfullt sätt under en av dess mest hektiska utvecklingsperioder. Var även ordförande i Göteborgs Fartygs Befälhavare Förening 1908- 1919 och i Nautiska Föreningen 1909

Alex. Thore, sjökapten. Flaggnr 792

1919 – 1930

Rektor vid Navigationsskolan i Göteborg åren 1912 – 1931. Författare till flera undervisningsböcker. Var ledamot av såväl stadsfullmäktige som riksdagens andra kammare. Även ordförande i Nautiska Föreningen 1919 – 1930

Reinh. Bråkenhielm, sjökapten. Flaggnr. 882

1931 – 1940

Sjömanshusombudsman. Var från 1912 föreningens kassaförvaltare och behöll denna syssla under hela sin ordförandetid. Var således först kassaförvaltare under 19 år och därefter såväl ordförande som kassaförvaltare under 10 år.

Var även ordförande i Nautiska Föreningen 1931 – 1940.

Erik Wetter, sjökapten och skeppsredare. Flaggnr. 1411

1941 – 1942

Kommendörkapten. Blev 1931 VD i Svenska Orient Linjen och vice VD i Ångfartygs AB Tirfing. Inkallades under krigsåren 1943 – 45,utnämndes till konteramiral och chef för Marinförvaltningen.
Utnämndes 1952 till H. M. Konungens 1:e hovmarskalk. Gav i sitt testamente ett betydande bidrag till föreningen. Var under 1951 ordförande även i Nautiska Föreningen.

Rolf Sörman, skeppsbyggare, skeppsredare. Flaggnr. 1414

1943 – 1959

Civilingenjör. VD i Transoilkoncernen ingående i Transatlantic. Har bidragit med en stor donation till föreningen. Blev medlem i styrelsen år 1931

Folke Baeckström, sjökapten. Flaggnr 1465

1960 – 1967

Sjömanshusombudsman. Var från 1945 föreningens kassaförvaltare och behöll denna syssla i 19 år fram t.o.m. 1963. Åren 1960 -63 således såväl ordförande som kassaförvaltare. Blev medlem i styrelsen år 1942.

Bertil Rundberg, sjökapten. Flaggnr 1447

1968 – 1985

Var under krigsåren 1943 – 45 Transatlatics representant i USA. Vid hemkomsten till Sverige efter kriget startade han tillsammans med en kompanjon egen rederiverksamhet. Blev medlem i styrelsen år 1949.

Stig Eklund, sjökapten. Flaggnr 1518

1986 – 2000

Egenföretagare. Drev under lång tid, fram till pensionering och generationsskifte till sin son,familjeföretaget Marine Surveyors International AB. Blev medlem i styrelsen år 1968.

Torkel Bodin, sjökapten. Flaggnr 1536

2001 – 2014 samt 2016 – 2018

Född 1933. Kapten i Flottans Reserv. Efter att tjänstgjort som befäl i handelsflottan erhöll Torkel 1965 en tjänst vid Sjöfartsverkets Sjöfartsinspektion vilken varade ända fram till pensionsavgången 1999. Han var under många år 1: e fartygsinspektör och stf chef vid Göteborgs Inspektionsområde. Blev medlem i styrelsen år 1976.

Thomas Bengtsson, sjökapten. Flagg nr 1956

2015 – 2016

Född 1954. Avlagt sjökaptensexamen 1976. Seglat befäl i Transatlantic. Medlem i Sjökaptensföreningens styrelse i många år, med undantag under sin tjänstgöring i Egypten 1995 – 2000. Arbetat som superintendent och terminal manager i många hamnar och rederier. Marine Surveyor hos Marinaut/Marconova AB samt 2015 Wesmans AS.

Jan Brügge, sjökapten. Flagg nr 1742

2018 – 2023

Född 1948. Avlagt sjökaptensexamen 1971 i Göteborg. 1967–1980 seglat befäl i Ostasiatiska kompaniet, Svenska Amerikalinjen, Thunbolaget och Stena Line samt 1980–1986 befälhavare i Stena AB. 1986–2008 lots/mästerlots vid Sjöfartsverkets Lysekils lotsstation – Krokstrand till Marstrand. Blev medlem i styrelsen 2011.

  Magnus Dahlström,  sjökapten. Flagg nr 2189

  2023 –

Född 1964. Avlagt Sjökaptensexamen 1998 i Göteborg. Har sedan 1979 seglat  i passagerarfartyg men det har också  blivit några kusttankers, torrlastfartyg och tredje generationens fartygsserie i ACL. Sedan 2007 befälhavare i Stena Line och är för närvarande 2023 1:e befälhavare  på Stena Jutlandica. Blev medlem i föreningen 2003 och medlem i styrelsen 2018.

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13 416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se