Pensioner & Stadgar

Uppdaterad 2020

Sjökaptensföreningens Pensionskassa:

Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.
För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %.

Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur föreningens kapital utvecklas.
Vart femte år görs en ny beräkning av hur stort tillägg vi kan betala ut i förhållande till föreningens ekonomiska situation, en så kallad försäkringsteknisk utredningen. Utredningen görs av en oberoende Aktuarie och baseras på Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:31

Vid den Senaste Utredningen från 2019 blev resultatet att på grund av det rådande marknadsläget med extremt låga räntor, vilket medför lägre avkastning, samtidigt som kapitalvärdet av våra åtaganden (Pensionsutbetalningar) ökar bör tilläggspensionen sänkas till 4% för att bättre spegla den ekonomiska situationen..


Från 2020 är tilläggspensionen 4%

Ett exempel mars 2021:

En som blir medlem vid 30 års ålder och betalar in 1 800 kr per år i 35 år.
Pensionstalet blir då 76 007 kr (75% av inbetalt belopp efter uppräkning med 2,5% per år)
Garantipensionen (6,5 % av 76 007 kr)                  =   4 940 kr
Tilläggspensionen (4 % av 76 007 kr)                   =   3 040 kr
Total pension livet ut från 65 års ålder blir då   = 7980 kr/år.

Pensionen utbetalas första gången den 1:e mars det år medlemmen blir 65 år och sedan varje år livet ut och utgår därefter även till änka/änkling. Skatt dras normalt vid utbetalningen med 30%.
Inbetalningen av pensionsavgifter är inte längre avdragsbar i deklarationen efter beslut av Sveriges riksdag.

I jämförelse med andra pensionskassors utdelning så hävdar sig Sjökaptensföreningens fortfarande mycket bra

Hälsningar från Kassören / 2020

———————————————————————————————————————

STADGAR för ”Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening”

Med av Finansinspektionen senast den 10 januari 2012 fastställda ändringar.

Firma och ändamål

§ 1

Föreningen, som utgör omedelbar fortsättning av ”Sjökaptensföreningen i Göteborg”, men vars firma i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen om understödsföreningar ändrats till ”Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening”, har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.

Inträde i föreningen

§ 2

1. Inträde såsom medlem av föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands län och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk examen och av föreningen utsedda befattningshavare. Inträde i föreningen får inte ske vid högre ålder än 45 år.

2. Inträde i föreningen sökes hos dess styrelse, varvid sökanden skall lämna uppgift om personnummer, civilstånd och bostadsort samt för gift person makas/makes personnummer.

Medlem, som efter sitt inträde i föreningen ingår äktenskap, är skyldig att till styrelsen göra anmälan med uppgift om hustruns/makens personnummer.

Om styrelsen finner anledning härtill, är sökanden skyldig att lämna läkarintyg.

Den, som vinner inträde i föreningen, erhåller gratis ett exemplar av detta reglemente.

 

Avgång ur föreningen och återköp av försäkring

§ 3

1. Medlem, som inte betalat sina årsavgifter under loppet av två år utesluts ur föreningen, såvida inte styrelsen finner skäl medge ytterligare anstånd med avgiftsbetalningen. Uteslutning sker dock först sedan 14 dagar förflutit efter det medlemmen erhållit skriftlig påminnelse om avgiftsförsummelsen.

2. Medlem, som avgått ur föreningen, efter att ha betalat över 500 kronor i avgifter, bibehåller rätten till pension från föreningen (fribrev). Pensionsbeloppet beräknas enligt reglerna i § 7.

3. Om det årliga pensionsbeloppet, beräknat enligt reglerna i § 7, skulle understiga 200 kronor vid fribrev, äger pensionskassan rätt att vid tidpunkten för pensionsfallets inträffande ge återköp av försäkringen. Återköp gäller dock ej ifråga om pension till änka eller barn efter medlem som avlidit efter det han blivit pensionsberättigad. Vid återköp utbetalas ett belopp lika med det enligt § 7 beräknade pensionstalet. Försäkring återköpes ej sedan pension börjat utbetalas.

Medlem som fått sin försäkring återköpt avgår ur föreningen.

Avgifter

§ 4

1. Medlem skall årligen förskottsvis före januari månads utgång till Pensionskassan inbetala pensionsavgiften.

Inbetalas pensionsavgiften efter januari månads utgång skall på densamma erläggas 10% förhöjning.

Medlem har rätt att inbetala den lägsta avgift som gällde vid dennes inträde i föreningen.

2. Uppgifter om pensionsavgiftens storlek skall finnas i matrikeln, f.n. 600, 1200 eller 1800 kronor

3. Ändring av pensionsavgiftens storlek skall på förslag av styrelsen bestämmas på föreningsstämma.

4. Angående den i § 6 mom. 2 stadgade förhöjningen av pensionsavgiften gäller särskilda bestämmelser.

 

Fonder

§ 5

1. Föreningens fonder är pensionsfonden och överskottsfonden.

2. Vid bokslut skall vad som av intäkterna för försäkringsverksamheten inte åtgått för kostnaderna för denna verksamhet under räkenskapsåret avsättas till pensionsfonden.

3. År 1994 och därefter vart femte år skall styrelsen låta upprätta och till finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid föregående års slut.

Utvisar den försäkringstekniska utredningen att pensionsfonden överstiger vad som behövs för att täcka den i utredningen beräknade premiereserven jämte en tjugondel därav, får överskjutande belopp överföras till överskottsfonden.

Om den försäkringstekniska utredningen i stället utvisar att pensionsfonden understiger den beräknade premiereserven, skall bristen så långt som möjligt täckas genom nedsättning av överskottsfonden.

4. Vid bokslut tillföres överskottsfonden räntor på sitt kapital även som till föreningen donerade medel och belastas med utbetalningar enligt § 8.

Rätt till Pension

§ 6

1. Medlem av föreningen är för egen del tidigast berättigad uppbära pension från och med året näst efter det år, han/hon uppnår 60 års ålder och senast från och med det år han/hon uppnår 65 års ålder; dock erfordras för egen pensions erhållande att han/hon tillhört föreningen 20 år och erlagt stadgade avgifter för minst 20 år.

2. Avliden medlems änka/änkeman eller minderåriga barn är berättigad till pension från och med året näst efter det medlem avlidit; dock att, i det fall att medlem vid äktenskapets ingående har en ålder, som med mera än fem år överstiger hustruns/mannens ålder, det åligger sådan medlem, för att efterlevande änka/änkeman skall erhålla pension, att från och med inträdet i föreningen eller det år, då äktenskapet ingåtts, om detta skett senare, erlägga en förhöjning i pensionsavgiften motsvarande två procent av pensionsavgiften utan sådan förhöjning för varje år utöver fem, varmed medlemmens ålder överstiger hustruns/mannens.

3. Pension utgår till pensionär till och med det år, under vilket pensionär avlider. Pensionsberättigat minderårigt barn efter medlem åtnjuter pension till och med det år, som det fyller 17 år.

4. Efterlämnar avliden medlem såväl änka/änkeman som minderåriga barn, är änkan/änkemannen framför barnen berättigad till den utfästa pensionen. Då änka/änkeman, som åtnjuter pension, avlidit eller ingår nytt äktenskap, övergår pensionen till den avlidne medlemmens pensionsberättigade barn.

Pensionsbelopp

§ 7

1. För beräkning av pensionsbeloppet bestämmes på sätt nedan sägs pensionstal och utdelningsprocent.

Pensionstalet utgör: för medlem samt för änka/änkeman eller barn efter medlem som avlidit efter det medlemmen blivit pensionsberättigad: 3/4 av det belopp, till vilket de inbetalda pensionsavgifterna med ränta på ränta efter 2,5 % per år stigit den 1 januari det år, då medlemmen blivit pensionsberättigad; för änka/änkeman eller barn efter medlem, vilken avlidit före det år då medlemmen är pensionsberättigad: 3/4 av det belopp, till vilket de inbetalda pensionsavgifterna med ränta på ränta efter 2,5 % per år stigit den 1 januari efter det år, då sådan medlem avlidit. Vid beräkning av pensionstalet medräknas inte förhöjning av pensionsavgiften enligt § 6 mom. 2.

Utdelningsprocenten anger den proportion av pensionstalet, efter vilken pensioneringen sker. Utdelningsprocenten utgör 6 % med tillägg av ytterligare 0,1 % för varje helt år, utöver 20 år som medlem betalat avgift, dock maximalt 0,5 %.

2. Pensionerna utgår i förhållande till pensionstal och utdelningsprocent; dock skall pension till pensionsberättigad änka/änkeman eller minderåriga barn utgå med minst samma årsbelopp som den erlagda avgiften eller, där avgiften varit olika under olika år, med minst samma årsbelopp som den lägsta avgiften.

3. Vid fastställande av pensionstalet iakttages, att om detta uträknat enligt vad ovan sägs, skulle överstiga jämna kronor, därå avdrages de överskjutande örena.

§ 8 Tillägg till de enligt § 7 utgående pensionerna utgår i proportion till pensionstalet. Utdelningsprocenten bestämmes alltid till helt tal samt fastställes av allmänt sammanträde för fem år i sänder. Beslutet skall grundas på försäkringsteknisk utredning och får ej gå i verkställighet, innan det anmälts till finansinspektionen.

Utbetalning av pension mm

§ 9

1. Utbetalning av pension sker automatiskt vid uppnådd pensionsålder. Önskas förtids uttag måste ansökan ske. Ansökan göres hos föreningens styrelse och bör inges före januari månads utgång det året, då pension skall utfalla.

Pension efter avliden medlem sökes med företeende av dödsattest eller andra handlingar, som styrelsen begär, och ansökan därom bör inges före påföljande januari månads utgång.

2. Varje pensionär erhåller ett av styrelsen utfärdat pensionsbrev, vari införes pensionstalet och den häremot svarande pensionen.

3. Pension utbetalas av kassaförvaltaren första helgfria dagen i mars månad det år, då pensionär är berättigad till pension och må uppbäras endast av pensionären själv, hans rättsinnehavare eller befullmäktigade ombud.

4. Pensionsbrev får inte pantsättas.

§ 10

Är medlem borta, utan att man vet, om han/hon lever, och har man ej heller underrättelse, att den bortkomne inom de tio sistförflutna åren varit vid liv, skall med avseende på rätt till pension för maka/make eller minderåriga barn så anses, som hade han/hon avlidit vid utgången av det tionde året från den dag, då han/hon senast veterligen varit vid liv.

 

Föreningens styrelse

§ 11

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter med två suppleanter, vilka väljes på allmän sammankomst bland föreningens medlemmar genom enkel röstberäkning. Utfaller därvid rösterna lika, avgör lotten. Styrelsens ledamöter väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt utser kassör och sekreterare. Ordföranden sammankallar styrelsen så ofta ärendena det fordrar.

Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år, räknat från den ordinarie sammankomsten under våren till och med motsvarande sammankomst tredje året därefter och på det sätt, att en ledamot utses under ett år, två under nästa år och två under det därpå följande året. Skulle styrelseledamot avlida eller eljest avgå inom utgången av den tid, för vilken han blivit vald, skall på nästa sammankomst, då val enligt detta reglemente skall äga rum, ny ledamot för återstående tiden utses i den avgångnes ställe.

Suppleanter väljes för ett år i sänder.

Styrelsens ledamöter ansvarar, en för alla och alla för en, för föreningens medel. När minst tre ledamöter är tillsammans, kan styrelsens angelägenheter avhandlas och beslut däri fattas. Uppstår härvid olika meningar och rösterna är på båda sidor lika, gäller den mening, ordföranden biträtt. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen, även av styrelsens ordförande i förening med annan styrelseledamot som av styrelsen utses, och vid förfall av ordföranden av vice ordföranden i förening med annan på samma sätt utsedd styrelseledamot.

Kapitalplacering

§ 12

1. De föreningens medel, som inte behövs för löpande utgifter, skall göras räntebärande och placeras i enlighet med bestämmelserna i § 24 första stycket lagen om understödsföreningar.

2. De medel som motsvarar överskottsfonden får, förutom på sätt som anges i moment 1, placeras i förlagsbevis eller i skuldförbindelser med panträtt genom inteckning i fastighet eller tomträtt utöver de belånings-
gränser, som anges i 24 § första stycket 6 lagen om understödsföreningar, men inom taxeringsvärdet eller inom 70 % av det uppskattade värdet av fastigheten.

Värdehandlingarnas förvaring

§ 13

Föreningens värdehandlingar skall förvaras i bankfack, försett med tre olika lås, vartill tre av styrelsen utsedda personer skall ha nyckel, vardera till ett av låsen.

Revision

§ 14

1. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som utses årligen för tiden från den ordinarie sammankomsten under våren till och med motsvarande sammankomst ett år därefter. Till revisorer kan väljas personer, som inte tillhör föreningen. För varje revisor utses en suppleant för samma tid.

2. Styrelsens redovisningshandlingar (balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse) för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen överlämnas till revisorerna minst en månad före den ordinarie sammankomsten under våren. Nämnda handlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

3. Minst två veckor före den ordinarie sammankomsten under våren skall revisorerna till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultat av revisorernas granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen uppgjorts enligt gällande lagar och enligt 30 § lagen om understödsföreningar utfärdade särskilda föreskrifter. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.

 

Allmänna sammankomster

§ 15

1. Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie sammankomst två gånger om året den ena under våren (mars-maj) och den andra under hösten (september-november).

2. Styrelsen kan, om den finner anledning kalla föreningens medlemmar till extra sammankomst. Extra sammankomst skall vidare hållas, när revisorerna, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av skälet så påfordrar, samt då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

3. Föreningens sammankomster hålls i Göteborg eller dess närhet.

§ 16

1. Vid den ordinarie sammankomsten under våren skall följande ärenden behandlas:

a) styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna året och revisorernas berättelse,

b) fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

c) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar,

d) val av styrelseledamot eller styrelseledamöter i den eller de avgåendes ställe även som av styrelsesuppleanter och två revisorer med två suppleanter samt

e) tillkännagivande av ansökningar om pensioner.

2. Vid den ordinarie sammankomsten under hösten skall fastställas förvaltningsstat för föreningen för nästkommande kalenderår samt i förekommande fall fattas beslut, som avses i § 8.

3. Vill medlem till behandling på ordinarie sammankomst väcka förslag i andra frågor än dem som enligt, mom. 1 och 2 skall vid sådan sammankomst företagas, är han skyldig att därom till styrelsen göra skriftlig anmälan minst en månad före sammankomsten.

4. Vid sammankomst väljer medlemmarna ordförande för tillfället. I protokollet bör fullständigt och noggrant antecknas föreningens beslut, varefter protokollet justeras av ordföranden och två vid sammankomsten därtill utsedda medlemmar samt förses med deras intyg om justeringen.

5. Vid sammankomst äger varje medlem en röst. Medlem får jämväl på grund av fullmakt föra talan och rösta för en annan medlem men ej för flera. Flertalets mening utgör föreningens beslut. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Kallelser och andra meddelanden

§ 17

Kallelse till föreningens sammankomster och andra meddelanden till medlemmarna sker genom personlig kallelse. Kallelse till sammankomst skall ske senast två veckor före sammankomsten.

Om för giltighet av beslut krävs att det fattas på två på varandra följande sammankomster, får kallelse till den sista sammankomsten inte ske innan den första sammankomsten hållits. Är inte någon av sammankomsterna ordinarie, skall mellan dem minst en månad förflyta.

Stadgeändring

§ 18

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskild medlem. Förslag av annan än styrelsen skall lämnas skriftligen till styrelsen senast en månad före den sammankomst där förslaget första gången skall behandlas.

§ 19

1. Beslut om ändring av stadgarna är giltiga endast om samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen förenat sig om beslutet eller detta fattats på två på varandra följande sammankomster och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna sammankomsten.

2. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till finansinspektionen för registrering och får inte verkställas innan registrering skett.

 

Likvidation och upplösning

§ 20

I händelse av föreningens upplösning skall, om ej överlåtelse jämlikt 56 § lagen om understödsföreningar kommer till stånd, föreningens behållna tillgångar fördelas mellan dem som var försäkrade i föreningen vid likvidationstidpunkten i förhållande till vars och ens beräknade andel i premiereserven. Premiereserven för medlem, som ej är pensionär i föreningen, utgör det enligt § 7 beräknade pensionstalet. Sålunda tilldelade belopp utbetalas kontant. Kontant utbetalning sker dock ej om det årliga pensionsbeloppet skulle överstiga 500 kronor. I Sådant fall användes det tilldelade beloppet för inköp av motsvarande försäkring i svensk försäkringsinrättning.

Sidan uppdaterad 2021/JB Stadgarna är under ombearbetning p.g.a. vår ansökan att bli en försäkringsförening.

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13 416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se