Stadgar för

Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening

 

Finansinspektionen godkänner stadgarna för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening, org.nr 857201–5298, och ger föreningen tillstånd att från och med den 5 september 2022 driva den försäkringsrörelse som anges i stadgarna. Registrerad av Bolagsverket 2022-09-16 (R365591/22)

 

Företagsnamn och ändamål

§ 1

Föreningens företagsnamn är Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening.

 

Säte

§ 2

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

 

Föreningens verksamhet

§ 3

1. Föreningen har till föremål för sin verksamhet att, på sätt som framgår av dessa stadgar, bereda årlig pension åt medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn.

 

2. Föreningen ska driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) i klassen I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.

 

3. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

Inträde i föreningen

§ 4

1. Inträde såsom medlem av föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands län och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig examen och av föreningen utsedda befattningshavare. Inträde i föreningen får inte ske efter att sökande fyllt 45 år.

 

2. Inträde i föreningen söks hos styrelsen, sökanden skall då lämna uppgift om personnummer, e-mailadress, civilstånd och bostadsort samt för gift person makas/makes personnummer. Medlem, som efter sitt inträde i föreningen ingår äktenskap, är skyldig att till styrelsen göra anmälan med uppgift om hustruns/makens personnummer. Om styrelsen finner anledning härtill, är sökanden skyldig att lämna läkarintyg. Det åligger medlem att hålla sina uppgifter uppdaterade, inklusive sin e-mailadress.

 

Avgång och uteslutning ur föreningen samt återköp av försäkring

§ 5

1. Medlem, som inte betalat sina årsavgifter under loppet av två år utesluts ur föreningen, såvida inte styrelsen finner skäl att medge ytterligare anstånd med avgiftsbetalningen. Uteslutning sker dock först sedan 14 dagar förflutit efter det medlemmen erhållit skriftlig påminnelse om avgiftsförsummelsen.

 

2. Medlem, som avgått ur föreningen eller blivit utesluten, efter att ha betalat över 500 kronor i avgifter, bibehåller rätten till pension från föreningen (fribrev). Pensionsbeloppet beräknas enligt reglerna i § 9. Pensionstillägg enligt § 10 utgår inte till medlemmar som avgått ur föreningen.

 

3. Om det årliga pensionsbeloppet, beräknat enligt reglerna i § 9, skulle understiga

200 kronor vid fribrev, äger pensionskassan rätt att vid tidpunkten för pensionsfallets

inträffande ge återköp av försäkringen. Återköp gäller dock ej i fråga om pension till änka/änkeman eller barn efter medlem som avlidit efter det att han/hon har blivit pensionsberättigad. Vid återköp utbetalas ett belopp lika med det enligt § 9 beräknade pensionstalet. Försäkring återköpes ej sedan pension börjat utbetalas. 

 

4. Medlem som fått sin försäkring återköpt avslutar sitt medlemskap i föreningen. 

 

Avgifter

§ 6

1. Medlem skall årligen förskottsvis före januari månads utgång till Pensionskassan inbetala pensionsavgiften. Inbetalas pensionsavgiften efter januari månads utgång, utgår 10% i förseningsavgift, avgiften dras från det för sent inbetalda beloppet. Medlem har rätt att inbetala den lägsta avgift som gällde vid dennes inträde i föreningen. 

 

2. Pensionsavgiftens storlek är f.n. 600, 1200 eller 1800 kronor.

 

3. Ändring av pensionsavgiftens storlek skall på förslag av styrelsen bestämmas på årsstämma eller allmän föreningsstämma.

 

4. Angående den i § 8 mom. 2 stadgade förhöjningen av pensionsavgiften /medlemsavgiften gäller särskilda bestämmelser.

 

Fonder

§ 7

1. Föreningens fonder är pensionsfonden och överskottsfonden.

 

2. Vid bokslut skall den del av intäkterna för försäkringsverksamheten som inte åtgått för kostnaderna för verksamheten under räkenskapsåret avsättas till pensionsfonden.

 

3. Vart femte år skall styrelsen låta upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid föregående årsslut. Utvisar den försäkringstekniska utredningen att pensionsfonden överstiger vad som behövs för att täcka den i utredningen beräknade försäkringstekniska avsättningarna, jämte en tjugondel därav, får överskjutande belopp överföras till överskottsfonden. Om den försäkringstekniska utredningen i stället utvisar att pensionsfonden understiger den beräknade försäkringstekniska avsättningarna, skall bristen så långt som möjligt täckas genom nedsättning av överskottsfonden.

 

4. Överskottsfonden får utöver vad som sägs i pkt 3 användas till pensionstillägg enligt § 10.

 

5. De till föreningen donerade medel överförs till överskottsfonden.

 

Rätt till Pension

§ 8

1. Medlem av föreningen är för egen del tidigast berättigad uppbära pension från och med året näst efter det år, han/hon uppnår 60 års ålder och se­nast från och med det år han/hon uppnår 65 års ålder; dock erfordras för egen pensions erhållande att han/hon tillhört föreningen 20 år och erlagt stadgade av­gifter för minst 20 år.

 

2. Avliden medlems änka/änkeman eller minderåriga barn är berättigad till pension från och med året näst efter det medlem avlidit; dock att, i det fall att medlem vid äktenskapets ingående har en ålder, som med mera än fem år överstiger hustruns/mannens ålder, det åligger sådan medlem, för att efterlevande änka/änkeman skall erhålla pension, att från och med inträdet i föreningen eller det år, då äktenskapet ingåtts, om detta skett senare, erlägga en förhöjning i pensionsavgiften motsvarande två procent av pensionsavgiften utan sådan förhöjning för varje år utöver fem, varmed medlemmens ålder överstiger hustruns/mannens.

 

3. Pension utgår till medlem som gått i pension till och med det år under vilket medlemmen avlider. Pensionsberättigat minderårigt barn efter medlem åtnjuter pension till och med det år som det fyller 17 år.

.

4. Efterlämnar avliden medlem såväl änka/änkeman som minderåriga barn, är änkan/änkemannen framför barnen berättigad till den utfästa pensionen. Då änka/änkeman, som åtnjuter pension, avlidit eller ingår nytt äktenskap, övergår pensionen till den avlidne medlemmens pensionsberättigade barn.

 

Pensionsbelopp

§ 9

1. För beräkning av pensionsbeloppet bestämmes på sätt nedan sägs pensionstal och utdelningsprocent.

Pensionstalet utgör: för medlem samt för änka/änkeman eller barn efter medlem som avlidit efter det medlemmen blivit pensionsberättigad: 3/4 av det belopp, till vilket de inbetalda pensionsavgifterna med ränta på ränta efter 2,5 % per år stigit den 1 januari det år, då medlemmen blivit pensionsberättigad; för änka/änkeman eller barn efter medlem, vilken avlidit före det år då med­lemmen är pensionsberättigad: 3/4 av det belopp, till vilket de inbetalda pensionsavgifterna med ränta på ränta efter 2,5 % per år stigit den 1 januari efter det år, då sådan medlem avlidit. Vid beräkning av pensionstalet medräknas inte förhöjning av pensionsavgiften enligt § 8 mom. 2. Utdelningsprocenten anger den proportion av pensionstalet, efter vilken pensioneringen sker. Utdelningsprocenten utgör 6 % med tillägg av ytterligare 0,1 % för varje helt år, utöver 20 år som medlem betalat avgift, dock maximalt 0,5 %.

 

2. Pensionerna utgår i förhållande till pensionstal och utdelningsprocent; dock skall pension till pensionsberättigad änka/änkeman eller minderåriga barn utgå med minst samma årsbelopp som den erlagda avgiften eller, där avgiften varit olika under olika år, med minst samma årsbelopp som den lägsta avgiften.

 

3. Vid fastställande av pensionstalet avrundas öresbeloppen.

 

Pensionstillägg

§ 10

Tillägg till de enligt § 9 utgående pensionerna utgår i proportion till pensionstalet. Utdelningsprocenten bestämmes alltid till helt tal samt fastställs av årsmötet för fem år i sänder. Beslutet skall grundas på försäkringsteknisk utredning och får ej gå i verkställighet innan det anmälts till Finansinspektionen. 

 

Utbetalning av pension mm

§ 11

1. Utbetalning av pension sker automatiskt vid uppnådd pensionsålder. Ansökan om förtidsuttag sker hos styrelsen och skall inkomma före januari månads utgång det året då pension skall utfalla. Pension efter avliden medlem söks mot uppvisande av dödsattest eller andra handlingar, som styrelsen begär, och ansökan bör inkomma före påföljande januari månads utgång.

 

2. Varje pensionär erhåller ett av styrelsen utfärdat pensionsbrev, som visar pensionstalet och den motsvarande pensionen.

 

3. Pension utbetalas av kassören första helgfria dagen i mars månad det år då pensionär är berättigad till pension och får uppbäras endast av pensionären själv, hans rättsinnehavare eller befullmäktigade ombud.

 

4. Pensionsbrev får inte pantsättas.

 

Avlidna medlemmar

§ 12

Får pensionskassan ingen kontakt, underrättelse eller meddelande från eller om pensionstagaren skall det 10 år efter sista kontakten anses vara att pensionstagaren är avliden.

 

Föreningens styrelse

§ 13

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av fem ledamöter med två suppleanter, vilka väljes på årsstämman bland föreningens medlemmar genom enkel röstberäkning. Utfaller därvid rösterna lika, avgör lotten. Styrelsens ledamöter väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt utser kassör och sekreterare. Ordföranden sammankallar styrelsen då behov finns.

Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år, räknat från årsstämman under våren till och med motsvarande stämma tredje året därefter och på det sätt, att en ledamot utses under ett år, två under nästa år och två under det därpå följande året.

Skulle styrelseledamot avlida eller eljest avgå inom utgången av den tid, för vilken han blivit vald, skall på nästa stämma, då val enligt detta reglemente skall äga rum, ny ledamot för återstående tiden utses i den avgångnes ställe. Suppleanter väljes för ett år i sänder.

Styrelsens ledamöter ansvarar, en för alla och alla för en, för föreningens medel. När minst tre ledamöter är tillsammans, kan styrelsens angelägenheter avhandlas och beslut däri fattas. Uppstår härvid olika meningar och rösterna är på båda sidor lika, gäller den mening ordföranden biträtt. Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen, även av styrelsens ordförande och kassör var för sig, och vid förfall av ordföranden eller kassören av vice ordföranden i förening med annan utsedd styrelseledamot.

 

Kapitalplacering

§ 14

1. De av föreningens medel, som inte behövs för löpande utgifter, skall göras räntebärande och placeras i enlighet med bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag (FFFS 2020:13).

 

2. De medel som motsvarar överskottsfonden ska, placeras enlighet med bestämmelserna i (FFFS 2020:13).

 

Värdehandlingarnas förvaring

§ 15

Föreningens värdehandlingar förvaras hos en bank som föreningens ordförande och kassör har fullmakt hos.

 

Revision

§ 16

1. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som utses årligen för tiden från årsstämman under våren till och med årsstämman ett år därefter. Till revisorer skall utses en yrkesrevisor samt en medlem av föreningen. Två medlemmar i föreningen utses samtidigt till revisorssuppleanter.

 

2. Styrelsens redovisningshandlingar (balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse) för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen överlämnas till revisorerna minst en månad före årsstämman under våren. Nämnda handlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

 

3. Minst två veckor före årsstämman under våren skall revisorerna till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse.

 

4. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultat av revisorernas granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen uppgjorts i enlighet med gällande regler. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.

 

Föreningens stämmor

§ 17

1. Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie stämmor två gånger om året. Årsstämma på våren (mars-maj) och allmän stämma på hösten (september-november).

 

2. Styrelsen kan, om den finner anledning kalla föreningens medlemmar till extra stämma. Extra stämma skall hållas om revisorernas granskning påfordrar detta samt om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar så önskar.

 

3. Föreningens stämmor hålls i Göteborg eller dess närhet.

 

Kallelser och andra meddelanden

§ 18

Kallelse till föreningens stämmor och andra meddelanden till medlemmarna sker genom e-post. Kallelse skickas med brev om medlem begär det. Kallelse till föreningsstämma utfärdas tidigast 6 veckor dock senast två veckor före stämman.

Om för giltighet av beslut krävs att det fattas på två på varandra följande stämmor, får kallelse till den sista stämman inte ske innan den första stämman hållits. Tiden som skall gå mellan stämmorna framgår av Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

 

Stämmor

§ 19

  1. Vid årsstämman under våren skall följande ärenden behandlas:

a)     Val av stämmoordförande.

b)    Upprättande av röstlängd.

c)     Val av minst en person att justera stämmans protokoll.

d)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

e)    Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.

f)      Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

g)     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

h)    Val av styrelseledamot eller styrelseledamöter i den eller de avgåendes ställe även val av två styrelsesuppleanter.

i)      Val av två revisorer med två suppleanter.

j)      Val av två ledamöter i valberedningen, styrelsen utser sedan inom sig en tredje som sammankallande ledamot i valberedningen.

k)     Tillkännagivande av ansökningar om pensioner.

l)      Tillkännagivande av avlidna medlemmar.

m)   Tillkännagivande av nya medlemmar.

2. Vid allmän stämma på hösten ges information om föreningens verksamheter, samt övriga frågor enligt punkt 3.

 

3. Vill medlem på årsstämman eller allmän stämma på hösten väcka förslag i andra frågor än dem som enligt mom. 1 och 2, bör medlem göra en skriftlig anmälan senast 15 januari för årsstämman och senast 15 augusti för allmän stämma.

 

4.  I protokollet bör fullständigt och noggrant antecknas föreningens beslut, varefter protokollet justeras av ordföranden och av minst en vid stämman därtill utsedda medlem samt förses med deras intyg om justeringen.

 

5. Vid stämma äger varje medlem en röst. Medlem får med fullmakt föra talan och rösta för en annan medlem men ej för flera. Flertalets mening utgör föreningens beslut. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

Stadgeändring

§ 20

1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskild medlem. Förslag av annan än styrelsen skall lämnas skriftligen till styrelsen senast en månad före den stämma där förslaget första gången skall behandlas.

 

2. Beslutet om ändring av stadgarna är giltiga endast om samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen förenat sig om beslutet eller att detta fattats på två på varandra följande stämmor med minst 1 månads mellanrum. Om båda är extrastämmor skall det vara minst 14 dagar mellan dessa.

 

3. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för registrering och får inte verkställas innan registrering skett.

 

Likvidation och upplösning

§ 21

I händelse av föreningens upplösning skall, om ej överlåtelse sker enligt 14 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), föreningens behållna tillgångar fördelas mellan dem som var medlem i föreningen vid likvidationstidpunkten i förhållande till vars och ens beräknade andel i de försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna för medlem utgör det enligt § 9 beräknade pensionstalet. Sålunda tilldelade belopp utbetalas kontant. Kontant utbetalning sker dock ej om det årliga pensionsbeloppet skulle överstiga 1 000 kronor. I sådant fall användes det tilldelade beloppet för inköp av motsvarande försäkring i svensk försäkringsinrättning.

 

 

Läs vidare om föreskrifter som skall gälla i framtiden:

https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2020/202013/

FFFS 2020