PROTOKOLL 2021-09-23

Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening

Skeppsredare Wilh. R. Lundgrens minnes- och donationsfond

Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp

” Sjökaptensföreningen i Göteborg

Föreningsstämma ombord S/S Marieholm

Antal deltagare: 44 st

 

1.                            Föreningsstämman öppnas

2.                            Ordförande för stämman väljs: Jan Brügge

3.                            Sekreterare för stämman väljs: Peter Nielsen

4.                            Två justerare väljs: Lars Blomgren och Lennart Höglund

5.                            Godkännande av kallelsen, som skickades den 6 sept

6.                            Redogörelse för vad som hänt sen sist: Gällande revidering av regelverket kring pensionsföreningar avvaktar vi besked från Finansinspektionen.

7.                            Avlidna medlemmar i år: 7 st

8.                            Nya medlemmar i år: 5 st

9.                            Pensionskassan, pensioner status: Nuvarande pensionsnivå gäller till år 2025. År 2024 utförs utredningen för kommande 5-årsperiod.

10.                         Smedstorp – Bäckaviken status: Fuktproblemet i stora huset är nu åtgärdat genom ny dränering och ventilerande golvkonstruktion. Förslag på införskaffande av industridiskmaskin, styrelsen undersöker möjligheten.

11.                         Norra Gubberogatan 13-15 status: Renovering av hissar, stammar och brandskydd mm är på gång. Förslag att byta koder oftare för att förhindra obehörigt spring i fastigheten.

12.                         Årsmöte 2022. Förslag 9 april. Kallelse kommer innan mötet.

13.                         Övriga frågor

14.                         Kvällens middag

15.                         Föreningsstämman avslutas             

 

Vid protokollet:

 

 

_____________________        _____________________

Peter Nielsen / sekreterare               Jan Brügge / ordförande

 

 

                    _____________________        _____________________

 

Lars Blomgren / justeringsman          Lennart Höglund / justeringsman

 

 

Inlägg 2021-06-19

PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA

1. Mötet öppnas av föreningens ordförande

2. Mötesordförande, sekreterare och justerare utses: Ordf. Jan Brügge, Sekr. Peter Nielsen, Just. Björn Molin

3. Årsredovisningen redovisades.

4. Revisionsberättelserna, dragning av kassör Joakim Svedung:

a. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening

b. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond

c. Donationsfonden

5. Beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Ja

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja

7. Val av ny styrelse:

Bengt Viknander omval till 2024. Joakim Svedung omval till 2024

Suppleant Christer Olausson omval till 2022. Suppleant Andreas Edwall omval till 2022.

Magnus Dahlström vald till 2022. Jan Brügge vald till 2023. Peter Nielsen vald till 2023

8. Val av revisorer:

Omval av auktoriserade revisorn Anders Hegmo samt föreningens revisor Patrik Wikand med suppleanter Linda Svensson och Peter Hafstrand

9. Val av ledamöter till valberedningskommittén:

Omval av Karl Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström, sammankallande från styrelsen

10. Frågan om godkännande av nya stadgar. (Finns att läsa på hemsidan): Ja

11. Frågan om godkännande av verksamhetsplan. (Finns att läsa på hemsidan): Ja

12. Övriga frågor:

· Förvaltningen av Norra Gubberogatan diskuterades och denna kommer att utvärderas under året.

13. Mötet avslutas

Vid protokollet: Peter Nielsen / sekreterare Jan Brügge / ordförande

Björn Molin / justeringsman

Nästa möte för alla medlemmar är nu preliminärt bokat på SS Marieholm den 23 september 2021 klockan18.30

Vi hoppas på detta, (kan ev. ändras till oktober om pandemiläget så fodrar detta.)

 

Inlägg 2021-06-09

Verksamhetsplan

 Inledning

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING bildades under åren 1854 till 1858. Föreningens huvudsakliga syfte skulle vara att verka som en kassa ämnad att understödja dels medlemmarnas efterlämnade änkor och barn, dels medlemmarna själva om de kom i behov av stöd.

Föreningen har under åren fått betydande donationer från skeppsredare och privata.

Numera är det en pensionsförening, under insyn och kontroll av Finansinspektionen, med social gemenskap. Det är endast sjökaptener som är och kan bli medlemmar. Vid gynnsamma ekonomiska förutsättningar för föreningen kan gratifikationer och stöd till sjöfartsanknuta verksamheter utbetalas. Föreningen har ingen begravningskassa.

Förutom kontanta och bundna medel så äger vi två fastigheter med 42 lägenheter och affärslokal på Norra Gubberogatan 13–15 i centrala i Göteborg samt en semesteranläggning i Härryda, ”Stiftelsen Skeppsredare Wilh. R Lundgrens minnesfond Smedstorp” med org. Nr. 802478–2206

Vi arrangerar vanligen två möten per år i samband med årsmöte och föreningsstämma. Dessa möten utgör en stor social faktor för medlemmarna.

All information om föreningen går att läsa på hemsidan www.seacapt.se

Verksamhet

Föreningen utbetalar pension efter minst 20 års inbetalning, vid medlems uppnådda ålder från 60 och senast från 65 år och till livets slut. Finnes änka eller änkemän tar denne över pensionen. Finnes barn, födda inom äktenskapet, som är under 18 år övergår pensionsrätten till barnen tills de uppnått 18 års ålder. Finnes flera barn räknas de som en pensionstagare.

Försäkringsklasser och risker

Föreningen driver försäkringsrörelse genom pensioner till medlemmarna. Föreningen driver försäkringsrörelse endast i Sverige.

Föreningen ska driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen i klassen I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.

Föreningen driver försäkringsrörelse endast i Sverige.

Medlem betalar 600/1200/1800 per år. Pension utbetalas med en summa inklusive ett visst tilläggsbelopp varje år 1 mars.

Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.
För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %.
Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur föreningens kapital utvecklas.

Vart femte år görs en ny beräkning av hur stort tillägg vi kan betala ut i förhållande till föreningens ekonomiska situation, en så kallad försäkringsteknisk utredningen. Utredningen görs av en oberoende Aktuarie och baseras på Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:31. Vid den Senaste Utredningen från 2019 blev resultatet att på grund av det rådande marknadsläget med extremt låga räntor, vilket medför lägre avkastning, samtidigt som kapitalvärdet av våra åtaganden (Pensionsutbetalningar) ökar bör tilläggspensionen sänkas till 4% för att bättre spegla den ekonomiska situationen.

Från 2020 är tilläggspensionen 4%. Medlem som erhåller pension betalar ingen avgift.

Organisation

Föreningens styrelse är ansvarig för löpande verksamhet.

Föreningen styrs på ett ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse. Verksamhetsplanen lever upp till föreskrifterna i 7 kap. föreningsföreskrifterna.  Styrelsen arbetar ideellt emedan kassören arvoderas med timlön, de med betungande uppgifter har fast arvode.

Styrning och intern kontroll

Föreningen följer föreskrifterna i försäkringsrörelselagen. Med beaktande av verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt dess risker anser vi oss uppnått en god intern kontroll inom organisationen och driften av föreningens verksamhet genom de åtgärder som anges i det följande.

Styrelsen beslutar om alla förändringar som avser föreningens verksamhet och organisation, med undantag för sådana förändringar som enligt lag och föreningens stadgar ska beslutas av årsmötet eller föreningsstämman. Det åligger styrelsen att tillse att föreningen styrs på̊ ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Utbetalningar av pensioner, gratial och donationer sköter kassören att utbetalningarna sker till rätt mottagare och att det dras skatt som betalas in till Skatteverket samt sänder ut kontrolluppgifter.

Förmögenheten förvaltas av Handelsbanken tillsammans med kassören och ordföranden. Förvaltningen sker efter försiktighetsprincipen.

Revidering av räkenskaperna och verksamheten sköts av en extern godkänd revisor (BakerTilly) tillsammans med egna revisorer.

Ekonomi

Medel att disponera 2019

Överskottsfonden                                    18 705 642

Pensionsfonden                                       14 544 880

Årets resultat                                           34 357 985

Disposition

Avsättning till pensionsfonden                14 905 775

Balanseras i överskottsfonden                19 452 210

34 357 985

Föreningens hela årsredovisning för 2019 har bifogats.

Försäkringstagare 2019                          

Nya medlemmar                                                                                    12

Avlidna medlemmar                                                                                6

Aktiva medlemmar                                                                              266

Medlemmar som får pension, varav 43 änkor och barn                    338

Summa medlemmar                                                                            610

————————————————————————————————————————–

Angående återförsäkring

Föreningen använder sig inte av återförsäkring

Försäkringstekniska avsättningar

Föreningens försäkringstekniska avsättning uppgick

per den 31 december 2019 till                                                            34 357 985

Hela den tekniska skulden är skuldförd.

Kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav

Av föreningens årsredovisning för 2019 framgår följande

Bundet Eget kapital uppgår till                                                            14 544 880
Balanserade vinster                                                                             18 705 642
Årets resultat uppgår till                                                                         110 7463
Övervärde i tillgångar (orealiserade vinster) uppgår till                                      0

Summa Kapitalbas före avdragsposter                                              34 357 985

Försäkringstekniska avsättningar 5% av ovanstående                        1 717 899
Överskott                                                                                             32 640 086

Göteborg 2021-06-05

Inlägg: 2021-05-19

 Nytt extra årsmöte kommer att hållas digitalt i början av juni 2021.

Kallelse kommer att ske via mail.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inlägg: 2021-04-17

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE  SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA  2021-04-17

Närvarande 17 medlemmar digitalt via ZOOM

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter Nielsen, justerare

  Peder Lafqvist och Lennart Granath.

 3. Frågan om mötets kallelse är stadgeenligt: Ja
 4. Årsredovisningen redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
 5. Revisionsberättelserna redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
  1. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening
  2. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond

  c. Donationsfonden

 6. Beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.
 8. Val av ny styrelse. Valberedningen föreslår:
  Bengt Viknander föreslås omval till 2024
  Joakim Svedung föreslås omval till 2024
  Suppleant Christer Olausson föreslås omval till 2022 Suppleant Andreas Edwall förslås omval till 2022 Magnus Dahlström vald till 2022

  Jan Brügge vald till 2023
  Peter Nielsen vald till 2023
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 9. Val av revisorer Valberedningen föreslår:

  Omval av auktoriserade revisorn Anders Hegmo samt föreningens revisor Patrik Wikand med suppleanter Linda Svensson och Peter Hafstrand
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 10. Val av ledamöter till valberedningskommittén. Förslag:

  Omval av Karl Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström, sammankallande från styrelsen

Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 1. Information om:

  Nya medlemmar under 2020: 5 st
  Nya pensionärer: 12 st
  Avlidna under 2020: 4 st. De uppmärksammas med en tyst minut.
  Pensionssumman 2020 uppgår till 507523 kr fördelat på 340 personer, varav 70 änkor och barn. 590 medlemmar år 2020 varav 320 är aktiva och 270 är pensionärer. Utöver dessa finns 12 medlemmar med fribrev.

 2. Information om Finansinspektionens utredning om att vi skall bli en försäkringsförening.
 3. Frågan om godkännande av nya stadgar: Ja
 4. Frågan om godkännande av verksamhetsplan: Delegeras till styrelsen.
 5. Information om framtiden med Finansinspektionen: Har varit många turer men i nuläget kan vi fortsätta i samma form som befintlig i väntan på ev. lagändring.

16. Information om vår ekonomi i allmänhet: Sänkning av pensionstillägget till 4% efter senaste försäkringstekniska utredningen. I övrigt ingen större förändring av det ek. läget.

17. Information om Stiftelsen Smedstorp: Renovering av golvkonstruktionen påbörjad, beräknas vara klart till midsommar. Vi tittar även på ett digitalt bokningssystem.

18. Information om Norra Gubberogatans fastigheter: Magnus Dahlström och Göran Malm har engagerat sig mycket i fastigheterna. Nya brandluckor, underhållsplan på gång mm.

19. Övriga frågor: Information om ny hemsida (samma adress seacapt.se) med uppdaterad layout mm.

20. Mötet avslutas

Peter Nielsen / sekreterare

Peder Lafqvist / justeringsman

Jan Brügge / ordförande

Lennart Granath / justeringsman