Protokoll från årsmötet 17 april 2021

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE  SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA  2021-04-17

Närvarande 17 medlemmar digitalt via ZOOM

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande

 2. Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter Nielsen, justerare

  Peder Lafqvist och Lennart Granath.

 3. Frågan om mötets kallelse är stadgeenligt: Ja

 4. Årsredovisningen redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.

 5. Revisionsberättelserna redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.

  1. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening

  2. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond

  c. Donationsfonden

 6. Beslut om disposition av vinst enligt fastställda balansräkningen: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram.

 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 8. Val av ny styrelse. Valberedningen föreslår:
  Bengt Viknander föreslås omval till 2024
  Joakim Svedung föreslås omval till 2024
  Suppleant Christer Olausson föreslås omval till 2022 Suppleant Andreas Edwall förslås omval till 2022 Magnus Dahlström vald till 2022

  Jan Brügge vald till 2023
  Peter Nielsen vald till 2023
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 9. Val av revisorer Valberedningen föreslår:

  Omval av auktoriserade revisorn Anders Hegmo samt föreningens revisor Patrik Wikand med suppleanter Linda Svensson och Peter Hafstrand
  Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 10. Val av ledamöter till valberedningskommittén. Förslag:

  Omval av Karl Svensson och Daniel Magnusson samt Magnus Dahlström, sammankallande från styrelsen

Pga Covid-19 skjuts detta fram tills revisionsberättelserna är klara.

 1. Information om:

  Nya medlemmar under 2020: 5 st
  Nya pensionärer: 12 st
  Avlidna under 2020: 4 st. De uppmärksammas med en tyst minut.
  Pensionssumman 2020 uppgår till 507523 kr fördelat på 340 personer, varav 70 änkor och barn. 590 medlemmar år 2020 varav 320 är aktiva och 270 är pensionärer. Utöver dessa finns 12 medlemmar med fribrev.

 2. Information om Finansinspektionens utredning om att vi skall bli en försäkringsförening.

 3. Frågan om godkännande av nya stadgar: Ja

 4. Frågan om godkännande av verksamhetsplan: Delegeras till styrelsen.

 5. Information om framtiden med Finansinspektionen: Har varit många turer men i nuläget kan vi fortsätta i samma form som befintlig i väntan på ev. lagändring.

16. Information om vår ekonomi i allmänhet: Sänkning av pensionstillägget till 4% efter senaste försäkringstekniska utredningen. I övrigt ingen större förändring av det ek. läget.

17. Information om Stiftelsen Smedstorp: Renovering av golvkonstruktionen påbörjad, beräknas vara klart till midsommar. Vi tittar även på ett digitalt bokningssystem.

18. Information om Norra Gubberogatans fastigheter: Magnus Dahlström och Göran Malm har engagerat sig mycket i fastigheterna. Nya brandluckor, underhållsplan på gång mm.

19. Övriga frågor: Information om ny hemsida (samma adress seacapt.se) med uppdaterad layout mm.

20. Mötet avslutas
Vid protokollet:

     _____________________

Peter Nielsen / sekreterare

     _____________________

Peder Lafqvist / justeringsman

_____________________

Jan Brügge / ordförande

_____________________

Lennart Granath / justeringsman